umgeBUCHt Beiwerk: Lieber eBook oder Print?

umgeBUCHt Beiwerk: 1 oder 2?